Neve

Ympäristöpolitiikka


Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin ympäristöpolitiikka

 

Energian, veden, polttoaineiden, lannoitteiden ja tietoliikenneverkkojen tuotanto ja jakelu, jäte- ja hulevesien käsittely sekä infrarakentaminen vaikuttavat aina ympäristön tilaa muuttavasti. Napapiirin Energia ja Vesi-konsernin toiminnassa ollaan tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannetaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään ympäristön pilaantumista. ISO 14001 ja sitä seuraavat standardit muodostavat puitteet ympäristöasioiden järjestelmälliselle johtamiselle ja kehittämiselle. Toimintaamme koskeva lainsäädäntö ja vaatimukset asettavat minimitason ympäristöasioiden vastuulliselle hoitamiselle.

Vähintään neljännesvuosittain kokoontuva ympäristötoimikunta koordinoi konsernin ympäristöjohtamista. Ympäristötoimikunnan vuoropuhelu liiketoimintojen kanssa varmistaa muuttuvien ympäristönäkökohtien huomioimisen liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Konsernin toiminnassa havaitut poikkeamat, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä ympäristöpalautteet kirjataan ja seurataan dokumentoidusti ja ne käsitellään ympäristötoimikunnan palavereissa sekä johdon katselmuksissa.

Toiminnan ympäristövastuu ulottuu myös tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan. Merkittävimpien kumppaneiden säännöllisin toimittaja-auditoinnein varmistetaan kumppaneiden ympäristövastuullinen toiminta.

Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan henkilökunnalle, viranomaisille sekä muille sidosryhmille vuosittain. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus vuosittain arvioi ympäristöpolitiikan ajantasaisuuden sekä seuraa ympäristöpolitiikan toteutumista.
Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2017


1. Energiantuotannon päästöt ilmaan

 • Vähennetään rikki-, hiukkas- ja HCl-päästöjä sekä vähennetään öljyn käyttöä kaukolämmöntuotannon prosessihyötysuhteen nostamisella, savukaasupesuri-investoinnin valmistelulla ja toteutuksella (investointi 2013–2014) ja KPA-kapasiteetin kasvattamisella investointi 2017-2018
 • Vähennetään fossiilisia CO2-päästöjä lisäämällä metsäenergian käyttöä
 • Vähennetään Suosiolan investoinneilla päästöt IED mukaiseksi
 • Korvataan polttoaineita savukaasupesurilla
 • Selvitetään Ounasvaaran KPA kattilan luvituksen/rekisteröinnin tarve


2. Puhtaan veden ja jäteveden käsittelyn päästöt

 • Toteutetaan Alakorkalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen mukaiset toimenpiteet
 • Vähennetään pumpatun veden vuotovesien osuutta
 • Tehdään sisäiset ympäristöauditoinnit pienpuhdistamoille (tavoite 5/8 kpl), luvallisille vedenottamoille (tavoite 10/37 kpl) ja alkalointilaitoksille (tavoite 6/7 kpl)
 • Valmistellaan päätösesitys jätevedenpuhdistamon lisäkapasiteetin, typen erotuksen, lämmön talteenoton sekä uv-käsittely/hygienisointi investoinneille.
 • Selkeytetään jäteveden ja puhtaan veden näytteenottokäytännöt, seuranta ja tilaaminen
 • Laajennetaan ympäristövaikutusten tarkkailu muille toiminnoille ja päästöille
 • Tehdään investointipäätös biohajoavan jätteen käsittelyyn liittyen
 • Liitetään jätevesipumppaamoita kaukovalvontaan (tavoite 80/170 kpl)

 

3. Polttoaineen hankinnan ympäristövaikutukset metsiin, vesistöihin ja soille

 • Osallistutaan turvetuotannon vesistöpäästöjen pienentämistä koskevaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen
 • Tehdään toimittaja-auditointeja turvetuottajien turvesoille
 • Kunnostetaan oma turvesuo ympäristölupapäätöksen mukaisesti turpeentuotantoa varten
 • Osoitetaan polttoaineen hankinnan ekologinen kestävyys
 • Käynnistetään turpeen tuotanto Aitamaantaussuolla

 

4. Polttoainekuljetusten ja -käsittelyn pöly, melu ja päästöt

 • Käynnistetään polttoainelogistiikan muutokseen liittyvä projekti uusimalla polttoainelogistiikka ja automaattinen näytteenotto

 

5. Maankaivun vaikutukset ympäristöön (maan vaihto, puusto, yhdyskunnan toiminnan häiriintyminen kaivutöiden ajan)

 • Tehdään työmaa-auditoinnit
 • Huomioidaan ympäristöasiat työmaakohtaisissa laatusuunnitelmissa ennen maansiirtotöiden aloittamista

 

6. Toiminnasta aiheutuvat jätteet (öljyjätteet, metallit, kyllästetyt pylväät, tuhka, toimistojätteet, kaukolämpöverkon ja sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon jätteet, SF6, asbesti, PCB)

 • Tuotteistetaan peltolannoitetuhkarae ja toteutetaan ensimmäinen kauppa
 • Tuhkalannoitteen myynti (tavoite 5 000 t rakeistettua tuhkaa)
 • Selvitetään ravinteiden lisääminen rakeistettuun tuhkaan
 • Hyödynnetään Suksiaavan läjitettyä tuhkaa ja muuta KPA-tuhkaa
 • Selvitetään pesurin lietteille hyötykäyttökohteita
 • Toteutetaan sähköasemien sisäisten auditointien mukaiset toimenpiteet

 

7. Toiminnassa käytettävät öljyt

 • Leikataan konsernin öljynkäyttöä energiantuotannossa reduktion, savukaasupesurin ja kaukolämpöverkon kehittämisen avulla alle 2 %
 • Toteutetaan erillislämpökeskuksien toimenpidesuunnitelma lämpökeskuksien PIPO-kartoitusten pohjalta
 • Toteutetaan suunnitelma uusiutuvan hajautetun energiantuotannon pilottikohteesta

 

8. Toiminnan omakäyttöenergia ja energiatehokkuus

 • Laaditaan projektisuunnitelma Suosiolan sisäisen vesikierron parantamisen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi
 • Lyhennetään apujäähdyttimen käyttöaikaa kesäaikana kasvattamalla kaukolämpökuormaa uusien asiakkuuksien kautta

 

9. Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden edistäminen

 • Tuetaan Rovaniemen kaupunkia kiertotalouden mukaisessa toiminnassa sekä sen raportoinnissa
 • Lisätään sähköajoneuvojen latauspisteiden lukumäärää (tavoite 5 kpl omia ja 5 kpl yhteistyössä lisää)
 • Selvitetään oman toiminnan liikenteen päästöt
 • Hankitaan ensimmäinen sähkökäyttöinen pakettiauto
 • Selvitetään kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia Rovaniemen maarakennuskohteissa