Neve

Missio, visio ja arvot

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin toiminta-ajatus on Energiaa ja elinvoimaa. Haluamme olla energiaan liittyvien palveluiden uudistaja Lapissa. Arvoissamme keskeistä on luotettava, vastuullinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Henkilöstöä johdetaan tavoitteellisesti, henkilöstön voimavarat huomioiden ja kannustaen. Johtajuusvisiona on ”Toimintaa kehittäen, Yhdessä, Toisia arvostaen, Joustavasti ja Luottamusta rakentaen”.

Visio 2015 - 2018

Energiaa tarvitaan aina! Napapiirin Energia ja Vesi -konserni täyttää asiakkaidensa energiaan liittyvät tarpeet kustannustehokkaasti ja luotettavasti hyödyntäen paikallisia resursseja. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, toimintamallien tehostaminen ja kannustava yrityskulttuuri näkyvät organisaation kykynä kehittää toimintaa ja sopeutua toimintaympäristön muutoksiin.

Päämääränämme on varmistaa yrityksen mission, vision ja arvojen toteutuminen päivittäistyöskentelyssä. Tämä saavutetaan toiminnan jatkuvan kehittämisen ja virtaviivaistamisen avulla tukeutuen ammattitaitoiseen henkilökuntaan, hyvään asiakaspalveluun sekä päteviin yhteistyökumppaneihin.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on ISO 14001 -standardiin pohjautuva ympäristöohjelma, joka on osa yhtiön laatujärjestelmää. Pyrimme lisäämään puumateriaalien käyttöä polttoaineena sekä edistämään energiatehokkuutta.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

”Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka kuvaa periaatteet, joilla varmistetaan, ettei konsernin oman henkilöstön tai palveluita tarjoavien yritysten henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tila työstä johtuvista syistä heikkene. Työterveys- ja turvallisuustoiminnalla (TTT-toiminnalla) luodaan puitteet terveelliseen ja turvalliseen työyhteisöön, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit poistetaan tai minimoidaan. Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka on osa toiminnallisten riskien hallinnan politiikkaa ja osa henkilöstöpolitiikkaa. Hallitus hyväksyy työterveys- ja turvallisuuspolitiikan. Rovaniemen Energia -konsernin johto ja henkilöstö sitoutuvat työterveys- ja turvallisuustoiminnan kehittämiseen.

TTT-toiminnassa noudatetaan lainsäädännön mukaisia vaatimuksia, työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, työohjeita ja sovittuja menettelytapoja. Erityinen painoarvo on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Turvallisuus perustuu riskien ja vaaran arviointiin sekä hallintaan.

Turvallinen työympäristö on jokaisen henkilöstön jäsenen oikeus. Perehdytys ja opastus korostavat jokaisen velvollisuutta huolehtia niin omassa työssä kuin työyhteisössä laajemminkin turvallisesta työympäristöstä sekä työturvallisuusohjeiden noudattamisesta. Asianmukaisten apuvälineiden ja laitteiden sekä henkilökohtaisten suojainten käyttö varmistavat turvallisen toiminnan. Oikeanlaiset työtavat edesauttavat turvallisen työympäristön syntyä.

TTT-toimintaa parannetaan jatkuvasti työsuojelutoimikunnan ja henkilöstötoimikunnan myötä sisäisten arviointien, työpaikkaselvitysten, tapaturma- ja läheltä piti -tapausten seurannan, analysoinnin ja korjaavien toimenpiteiden, sekä muiden palautteiden perusteella. Kouluttautuminen, vuorovaikutus ja viestintä työnantajan ja henkilöstön välillä sekä riittävä dokumentaatio saavat aikaan turvallisemman työympäristön.”