Neve

Alakorkalon lietteenpolttolaitos

Lietteenpolttolaitos katkaisee haitta-aineiden kierron ekosysteemissä

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Rovaniemen jätevedenpuhdistamon lietteille ollaan toteuttamassa prosessi, jossa liete poltetaan ja syntyvä tuhka rakeistetaan lannoitetuotteeksi. NEVE:llä on Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä jo käytössä oleva tuhkanrakeistuslaitos, jossa myös lietteenpoltosta syntyvä tuhka voidaan hyödyntää yhdessä voimalaitostuhkan kanssa. Lietteen poltto hävittää haitta-aineet ja tuottaa energiaa kaukolämpöverkostoon sekä jätevedenpuhdistamon energiatarpeeseen. Myös lietteenpolttolaitoksen aiheuttamat hajuhaitat ovat lietteen kompostointia pienemmät.

Tällä hetkellä jätevesilietteen käsittely on mahdollista polttamalla, mädättämällä, kompostoimalla tai kuljettamalla se jätevedenpuhdistamolta muualle käsiteltäväksi. Lietettä on hyödynnetty tähän saakka lähinnä valmistamalla siitä kompostoimalla biomultaa. Syntynyttä multaa on käytetty viherrakentamisessa. Puhdistamolietteestä on viime vuosina kuitenkin todettu enenevissä määrin erilaisia haitta-aineita, kuten huumaus- ja lääkeaineita sekä mikromuoveja. Osa näistä haitta-aineista päätyy myös kompostoinnissa syntyvään biomultaan. Varsinkin elintarviketeollisuus on huolestunut haitta-aineiden lisääntymisestä jätevesilietteestä valmistetuissa lannoitteissa, eikä moni toimija enää käytä tällaista lannoitetta tuotannossaan. Näin myös biomullan menekki vähenee eikä kompostointi tulevaisuudessa ole enää kannattavaa.

Jätevesilietteeseen kertyneiden haitta-aineiden kierto ekosysteemissä halutaan nyt pysäyttää mahdollisimman hyvin. Yksi tehokas ratkaisu on jätevesilietteen polttaminen erityisesti tähän suunnitellussa lietteenpolttolaitoksessa

Napapiirin Energia ja Vesi Oy on saanut ympäristöministeriöltä 1,27 milj.€ kärkihanketuen jätevesipuhdistamon lietteiden käsittelylle.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä lietteenpolttolaitoksesta, otathan yhteyttä ympäristöasiantuntija Katja Pääskylään: katja.paaskyla@neve.fi

Lue kuitenkin alta ensin vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin!

Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB.png

 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä puhdistamoliete on?
Jätevedestä eroteltua kiintoainetta.

Miten lietteenpolttolaitos toimii?
(Toimittaja Endev täydentää tämän kohdan)

Miten liete käsitellään nyt?
Liete kuljetetaan Oulun biokaasulaitokseen käsiteltäväksi. Liete lastataan Alakorkalossa kuorma-autoon ja kuljetetaan Ouluun useita kertoja viikossa. Kompostointilaitoksemme ei enää täytä ympäristöluvan vaatimuksia ja tarvittavat muutokset vaatisivat suuria investointeja.

Haiseeko polttolaitos?

Lietteenpoltosta ei tule hajuja, mutta lietteen siirto lietteenkäsittelytornista polttolaitokselle voi aiheuttaa vähäistä paikallista hajua. Siirtolinja on suljettu, jotta hajuhaitat voidaan minimoida.

Tällä hetkellä liete joudutaan siirtämään Ouluun ja lastaus- sekä kuljetusvaiheessa syntyy hajuhaittoja. Myös lietettä kompostoidessa syntyy hajuhaittoja. Jatkossa näitä hajuhaittoja ei tulisi.

Saastuttaako se?
Laitoksella on tiukat päästörajat ilmaan ja veteen johdettaville päästöille. Laitoksessa käytetään mm. savukaasupesuria, joka poistaa savukaasuista ilmaan johdettuja päästöjä. Esimerkiksi tavanomaisiin lämpökeskuksiin verrattuna päästöt ovat hyvin pienet.

Mitä poltetusta lietteestä jää jäljelle?

Tuhkaa. Tuhka erotellaan raskasmetallipitoiseen ja ravinnepitoiseen tuhkaan. Raskasmetallipitoista tuhkaa tulee hyvin vähän ja se luokitellaan jätteeksi. Ravinnepitoinen tuhka sisältää mm. suuria määriä fosforia, joka on arvokas ja uusiutumaton lannoitteissa käytettävä ravinne. Tällainen tuhka hyödynnetään rakeistamalla se metsälannoitteeksi.

Mihin poltosta syntynyt energia käytetään?

Kaukolämmön tuotantoon. Prosessissa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa. Saatu energia vastaa noin 400 omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta.

Miksi laitos sijoitetaan Alakorkaloon?
Liete syntyy jätevedenpuhdistamolla, jolloin lietteen siirtomatka polttolaitokselle on lyhyt. Pitkistä siirtolinjoista tai kuljetuksesta syntyisi hajuhaittoja.

Mitä tämä maksaa ja kuka kustantaa? Saadaanko säästöjä vai nousevatko kustannukset.
Laitosinvestointi on 4,3 miljoonaa euroa, johon saadaan valtion kärkihanketukea 1,27 milj. euroa.
Investoinnilla tavoitellaan lietteenkäsittelyn kustannusten vähenemistä. Käsittely tehdään paikallisesti, jolloin eurot jäävät aluetalouteemme. Voimme myös tarjota lietteenkäsittelypalvelua muille lappilaisille kunnille.

Kuka laitoksen toimittaa ja rakentaa?

Endev Oy. www.endev.fi
Endev Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen cleantech yritys. Se tarjoaa ratkaisuja jäteveden puhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntämiseen energiantuotannossa ja ravinteiden kierrätyksessä. Endevin tiimillä on yhteensä yli sadan vuoden kokemus termisten prosessien kehityksestä.

Onko näitä muualla jo käytössä?

Pyhtäällä on koelaitos. Rovaniemen polttolaitos olisi ensimmäinen teollisen mittakaavan laitos.

Miksi lietteenpolttolaitos eikä biokaasulaitos?
Polttaminen on kustannustehokkaampaa ja ekologisempaa Rovaniemen alueella syntyville lietemäärille. Biokaasu tuotetaan mädättämällä lietettä, eivätkä haitta-aineet poistu prosessissa. Haitta-aineiden vuoksi moni elintarviketuotannon toimija ei enää ota vastaan raaka-aineita, joiden kasvatukseen on käytetty yhdyskuntalietteistä tehtyjä lannoitevalmisteita. Biokaasulaitoksen mädätejäännöstä voi syntyä moninkertaiset määrät verrattuna lietteenpoltossa syntyvän tuhkaan. Mädätejäännöksen loppusijoittaminen on hankalaa ja esimerkiksi sen aumakompostointi aiheuttaa merkittäviä hajuhaittoja.NEVEn sivulla käytetään evästeitä. Lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK