Veden ominaisuudet ja laatu

Veden ominaisuudet ja laatu

Veden laatua tarkkaillaan monin tavoin. Rovaniemellä vesi on hyvänlaatuista ja bakteereita esiintyy talousvesissä vain harvoin. Vetemme on erittäin pehmeää, eikä veden rauta-, kupari- ja mangaanipitoisuudet ole korkeita. Rovaniemellä pH on lievästi hapanta ja sen radonpitoisuus on pieni. Alla on kerrottu hieman lisää laatuun ja veden ominaisuuksiin liittyvistä ja tarkkailtavista seikoista.

Alla taulukoissa kuvatut pitoisuudet ovat keskustaajaman alueelta. Analyysituloksia vedenjakelualueiden osalta voi tiedustella ympäristöasiantuntija Katja Pääskylältä, puh. 040 846 0947, katja.paaskyla@neve.fi.

Bakteerit

Talousvedessä esiintyvät bakteerit kertovat veden pilaantumisesta. Koliformisten bakteerien esiintyminen vesilaitoksen jakamassa vedessä on merkki vedenkäsittelyn ja varsinkin desinfioinnin puutteellisuudesta. Koliformiset bakteerien esiintyminen voi kieliä myös pintavesien pääsystä kaivoon, kaivon kasvittumisesta tai maa-aineksen joutumisesta vesijohtoverkostoon. Hyvässä talousvedessä ei koliformisia bakteereita ole osoitettavissa. E-colin tai enterokokkien esiintyminen talousvedessä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta. E-coli on peräisin yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta.

Rauta ja mangaani

Rauta ja mangaani aiheuttavat talous- ja juomavedessä maku- ja hajuhaittoja sekä veden ja vesikalusteiden värjäytymistä. Lisäksi ne voivat aiheuttaa tahroja pyykkeihin. Mangaani voi aiheuttaa veteen mustaa nokimaista sakkaa. Rauta ei aiheuta terveyshaittoja sellaisina pitoisuuksina, joiden esiintyessä veden nauttiminen sen ulkonäön ja maun perusteella on mahdollista. Mangaanilla saattaa suurina pitoisuuksina (>100µg/l) olla terveydellistä haittaa.

Happamuus

Veden happamuutta tai emäksisyyttä kuvataan pH-arvolla. Vesijohtomateriaalien kannalta veden pH-arvo on erittäin tärkeä tekijä. Jos vesi on lievästi hapanta, vedenjakelulaitteissa käytetyt materiaalit, kuten valurauta, sinkitetty teräs, kupari, betoni ja asbestisementti useimmiten syöpyvät, ellei vettä ole alkaloitu. Sopivana pH alueena voidaan pitää 6,5-8,8. Korroosion kannalta pH tulisi olla mahdollisimman tasainen. Jos pH-arvo on alle 7,0, on mahdollista, että metallien liukeneminen putkista ja maaperästä lisääntyy.

Sähkönjohtavuus

Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää, mitä korkeampi suolojen määrä on, sitä korkeampi on veden johtokyky ja sitä enemmän se aiheuttaa haittoja vesilaitteille ja putkistoille.

Veden kovuus

Veden kovuus kuvaa veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää, mitä enemmän näitä aineita on vedessä, sitä kovemmaksi se luokitellaan.

Taulukko veden kovuudesta

Kupari

Talousveden korkea kuparipitoisuus aiheuttaa veteen karvasta makua, värjää saniteettikalusteita vihreiksi ja saattaa muuttaa vaaleat hiukset vihreiksi. Kupari on yleensä peräisin kiinteistön kuparisista vesijohdoista ja sitä esiintyy etenkin lämpimässä vedessä. Hapan vesi (pH < 7) estää kuparia suojaavan oksidikerroksen muodostumisen, mikä voi aiheuttaa korroosiota kupariputkissa. Veden juoksuttaminen vähentää sen kuparipitoisuutta, mutta ei poista putkien korroosioriskiä.

Radon

Radon liukenee veteen ja aiheuttaa säteilyannoksen mahalaukussa. Säteilyannokseen liittyy aina syöpäriski.

Keskustaajaman paramatrit, taulukko
Yhteenvetotaulukko olennaisimmista parametreista keskustaajamassa vuosina 2015-2017 ja asetuksen raja-arvot.

Taulukko, keskustaajaman jatkuvan valvonnan tulokset

Keskustaajaman jatkuvan valvonnan tulokset vuosina 2015-2017.

Keskustaajaman jaksottaisen valvonnan tulokset, taulukko

Keskustaajaman jaksottaisen valvonnan tulokset vuosina 2015-2017