Uutiset

Nevellä haastava mutta onnistunut vuosi 2020

20.4.2021

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n liikevaihto oli vuonna 2020 noin 68,9 milj. euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa pienempi. Liikevaihdon laskussa suurimpana tekijänä oli leuto talvi, mikä vähensi kaukolämmön myyntiä. Muita merkittäviä tekijöitä olivat pitkään alhaisena pysynyt sähkön markkinahinta. Operatiivisen toiminnan tehostamisen myötä liikevoitto pysyi kuitenkin hyvällä tasolla liikevaihdon laskuun verrattuna.

Jätkänkynttilä yöllä

Vuonna 2020 liikevoitto oli 9,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 se oli 14,1 miljoonaa euroa. Haastavista olosuhteista huolimatta konsernin päättyneen tilikauden tulos oli tyydyttävä.

Investointeja konsernissa tehtiin vuoden 2020 aikana noin 26,4 miljoonan euron edestä. Suurimmat, noin 10,7 miljoonan euron investoinnit tehtiin vesihuollossa. Sähkönsiirrosta vastaavan Rovaniemen Verkko Oy:n investoinnit olivat noin 4 miljoonaa euroa. Rovaniemen Verkon sähkönsiirto on viime vuosina ollut investoinneista huolimatta monien siirtotuotteiden osalta Suomen halvimpia. Vuonna 2020 Rovaniemen Verkko jätti asiakkailtaan perimättä noin 700 000 euron edestä perusmaksuja.

Napapiirin Energia ja Vesi konsernin yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että se maksaa omistajalleen osinkoja 1,7 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksessa uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jaakko Portti. Hallituksessa jatkavat Päivi Alaoja, Ari Karvo, Seija Karvo, Lasse Kontiola, Hilkka Kotila-Martti, Kari Tuominen sekä henkilöstön nimeämänä edustajana Sami Moilanen.

HUOM! Lisää Neven vuodesta 2020 ja toiminnastamme löydät vuosikertomuksestamme osoitteesta https://vk2020.neve.fi/

Vahva suunta kohti uusiutuvaa energiantuotantoa

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2020 Nevellä hyvin. Kiertotalous on ollut Neven toiminnan keskiössä jo usean vuoden ajan ja sen merkitys kasvoi edelleen. Alakorkaloon suunniteltu Kiertotalouspuisto on edennyt hankeselvitysvaiheeseen, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 aikana. Yhdyskuntalietettä hyödyntävää Alakorkalon lietteenpolttolaitosta koekäytettiin vuoden 2020 aikana. Samalla Neve testasi myös muualta maakunnasta vastaanotetun lietteen käsittelyä.  

Nevellä on entuudestaan kaupallisena tuotteena käytössä Suosiolan voimalaitoksen tuhkasta valmistettava tuhkarae, jota käytetään metsänlannoituksessa. Vuonna 2020 tuotteen kysyntä oli niin hyvä, että kaikki Suosilassa tuotettu luonnonmukainen tuhkaraelannoite myytiin ravitsemaan metsien kasvua. Suosiolan tuhkaa ei tarvinnut viedä kaatopaikalle lainkaan, jolloin vältyttiin myös jäteverolta.

Neven strategisena tavoitteena on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Suosiolan voimalaitokseen tehtyjen investointien myötä voimalaitos on nyt turpeesta teknisesti riippumaton ja siirtymä biopolttoaineisiin tehdään vaiheittain. Turpeen osuus polttoaineista oli vuonna 2020 noin 40 % käytetyistä polttoaineista ja vuonna 2021 se on enää noin 20 %. Turpeen osuuden pienentäminen tarkoittaa Nevelle yli 2 000 000 euron säästöä vuoden aikana päästökauppamaksuissa ja kansallisessa polttoaineen valmisteverossa turpeen kohdalla.

Vuoden 2020 syys-lokakuun ajan voimalaitoksen energiantuotantoa testattiin täysin biopolttoaineilla. Pääasialliset polttoaineet ovat energiapuu eli latvustähdemassat, karsittu ja karsimaton ranka, kierrätyspuu sekä metsäteollisuuden sivutuotteet. Samalla myös tuotannon CO2-päästöt ovat vähentyneet oleellisesti ja vähenevät edelleen merkittävästi tulevina vuosina. Öljyä käytetään alle prosentti polttoaineista, kun vielä kolme vuosikymmentä sitten se saattoi olla pääasiallinen polttoaine.

Yhteistyö ja rooli maakunnassa vahvistui

Neven maakunnallinen rooli ja yhteistyö vahvistui energia-, vesi- ja infraliiketoiminnoissa. Sähköverkkoliiketoiminnan laajeneminen Enontekiölle eteni joulukuussa 2020, kun Enontekiön kunnanvaltuusto päätti myydä Enontekiön Sähkö Oy:n Neve Isommus Oy:lle, joka on Neven osakkuusyhtiö. Kauppa vahvistettiin 1. huhtikuuta 2021.

Vuoden 2020 alussa Neve keskitti Lapin maakunnan kaukolämpöliiketoimintansa yhden tytäryhtiön toiminnaksi Rovaniemeä lukuun ottamatta. Aiemmin Kolarin Lämpö Oy:nä toimineen tytäryhtiön nimi muuttui vuoden 2020 alusta Aurora Lämpö Oy:ksi. Yhden tytäryhtiön mallilla tuotiin selkeyttä nopeasti laajenneeseen ja sitä myötä pirstaloituneeseen tytäryhtiörakenteeseen.

Neve on turvallinen työpaikka

Pitkäjänteinen panostus työturvallisuuteen on näkynyt merkittävänä työtapaturmien vähenemisenä Nevellä. Vuonna 2020 työtapaturmia tapahtui enää vain kaksi koko konsernissa. Napapiirin Infra Oy:n osalta koko vuosi oli työtapaturmaton. Myös sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot vähenivät merkittävästi.


Lisää Neven vuodesta 2020 löydät vuosikertomuksestamme osoitteesta https://vk2020.neve.fi/