Ympäristö

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin ympäristöpolitiikka

Energian, veden, polttoaineiden, lannoitteiden ja tietoliikenneverkkojen tuotanto ja jakelu, jäte- ja hulevesien käsittely sekä infrarakentaminen vaikuttavat aina ympäristön tilaa muuttavasti. Napapiirin Energia ja Vesi-konsernin toiminnassa ollaan tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannetaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään ympäristön pilaantumista. ISO 14001 ja sitä seuraavat standardit muodostavat puitteet ympäristöasioiden järjestelmälliselle johtamiselle ja kehittämiselle. Toimintaamme koskeva lainsäädäntö ja vaatimukset asettavat minimitason ympäristöasioiden vastuulliselle hoitamiselle.

Vähintään neljännesvuosittain kokoontuva ympäristötoimikunta koordinoi konsernin ympäristöjohtamista. Ympäristötoimikunnan vuoropuhelu liiketoimintojen kanssa varmistaa muuttuvien ympäristönäkökohtien huomioimisen liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Konsernin toiminnassa havaitut poikkeamat, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä ympäristöpalautteet kirjataan ja seurataan dokumentoidusti ja ne käsitellään ympäristötoimikunnan palavereissa sekä johdon katselmuksissa.

Toiminnan ympäristövastuu ulottuu myös tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan. Merkittävimpien kumppaneiden säännöllisin toimittaja-auditoinnein varmistetaan kumppaneiden ympäristövastuullinen toiminta.

Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan henkilökunnalle, viranomaisille sekä muille sidosryhmille vuosittain. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus vuosittain arvioi ympäristöpolitiikan ajantasaisuuden sekä seuraa ympäristöpolitiikan toteutumista.

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2018

1. Energiantuotannon päästöt ilmaan

 • Vähennetään rikki-, hiukkas-, typpi- ja HCl-päästöjä sekä vähennetään öljyn käyttöä
 • Vähennetään Suosiolan investoinneilla päästöt LCP BAT mukaiseksi
 • Korvataan polttoaineita savukaasupesurilla
 • Lisätään kotimaisten polttoaineiden käyttöä

2. Puhtaan veden ja jäteveden käsittelyn päästöt

 • Vähennetään pumpatun veden vuotovesien osuutta
 • Liitetään jätevesipumppaamoita kaukovalvontaan
 • Aloitetaan Alakorkalon jätevedenpuhdistamon laajennus ja tehdään päätös lietteenkäsittelyn jatkosta
 • Laaditaan ja päivitetään teollisuusjätevesisopimukset
 • Vähennetään jätevesipäästöjä
 • Selvitetään jätevesiverkoston vuotovesilähteet
 • Tehdään päätös puhtaan veden radonkohteiden toimenpiteistä

3. Polttoaineen hankinnan ympäristövaikutukset metsiin, vesistöihin ja soille

 • Osallistutaan turvetuotannon vesistöpäästöjen pienentämistä koskevaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen
 • Tehdään turvetuotantoalueen vesienkäsittelyjärjestelmän parannustoimenpiteet

4. Kuljetusten pöly, melu, haju ja muut päästöt

 • Lisätään sähköajoneuvojen latauspisteiden lukumäärää
 • Selvitetään yhteiskäyttöauto-palvelu
 • Vähennetään lietekuljetusten hajupäästöjä

5. Maankaivun vaikutukset ympäristöön (maan vaihto, puusto, yhdyskunnan toiminnan häiriintyminen kaivutöiden ajan)

 • Tehdään työmaa-auditoinnit
 • Huomioidaan ympäristöasiat työmaakohtaisissa laatusuunnitelmissa ennen maansiirtotöiden aloittamista

6. Toiminnasta aiheutuvat jätteet (öljyjätteet, metallit, kyllästetyt pylväät, tuhka, toimistojätteet, kaukolämpöverkon ja sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon jätteet, SF6, asbesti, PCB)

 • Kasvatetaan tuhkalannoitteiden myyntiä
 • Kasvatetaan tuhkan muuta hyötykäyttöä
 • Tyhjennetään aumakompostointialue

7. Toiminnassa käytettävät öljyt

 • Toteutetaan suunnitelma uusiutuvan hajautetun energiantuotannon pilottikohteesta
 • Kartoitetaan erillislämpökeskuksien toimenpiteet uuden PIPO-asetuksen mukaisesti
 • Vähennetään Alakorkalon jätevedenpuhdistamon öljynkäyttöä tulevilla investoinneilla

8. Toiminnan omakäyttöenergia ja energiatehokkuus

 • Laaditaan projektisuunnitelma Suosiolan sisäisen vesikierron parantamisen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi
 • Hankitaan sähkövarasto

9. Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden edistäminen

 • Tuetaan Rovaniemen kaupunkia kiertotalouden mukaisessa toiminnassa sekä sen raportoinnissa
 • Selvitetään kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia Rovaniemen maarakennuskohteissa
 • Hyödynnetään ympäristödataa digitaalisen raportoinnin kehittämisessä

Vuosittaiset ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden toteumat