Ympäristö- ja laatupolitiikka

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin ympäristö- ja laatupolitiikka

Energian, veden, polttoaineiden, lannoitteiden ja tietoliikenneverkkojen tuotanto ja jakelu, jäte- ja hulevesien käsittely sekä infrarakentaminen vaikuttavat aina ympäristön tilaa muuttavasti. Napapiirin Energia ja Vesi-konsernin toiminnassa ollaan tietoisia toiminnan ympäristö- ja laatunäkökohdista, ja jatkuvan parantamisen periaattein kehitetään toiminnan kaikkia osa-alueita, parannetaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään ympäristön pilaantumista. ISO 14001 sekä ISO 9001 -standardit muodostavat puitteet ympäristö- ja laatuasioiden järjestelmälliselle johtamiselle ja kehittämiselle. Toimintaamme koskeva lainsäädäntö ja vaatimukset asettavat minimitason ympäristö- ja laatuasioiden vastuulliselle hoitamiselle.

Sertifikaatit

Neljännesvuosittain kokoontuva EQ-tiimi koordinoi konsernin ympäristö- ja laatujohtamista. EQ-tiimin vuoropuhelu liiketoimintojen kanssa varmistaa muuttuvien ympäristö- ja laatunäkökohtien sekä toimintaan liittyvien riskien huomioimisen liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. EQ-tiimissä käsitellyt asiat viedään neljännesvuosittain kokoontuvaan johdon katselmukseen. Konsernin toiminnassa havaitut poikkeamat, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä ympäristö- ja laatupalautteet kirjataan ja seurataan dokumentoidusti ja ne käsitellään EQ-tiimin palavereissa sekä johdon katselmuksissa. Liiketoiminnoilla on selkeät prosessikuvaukset ja dokumentaatiota kehitetään tarkoituksenmukaisiksi ja selkeiksi. Konsernin CG-ohjeistus asettaa raamit yrityksen toiminnalle ja toiminnan laadulle asetetaan kehittämistä tukevia mittareita.

Toiminnan vastuu ulottuu myös tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan. Verkostoituneessa toimintamallissa Napapiirin Energia ja Vesi -konserni seuraa aktiivisesti myös palveluntarjoajien toiminnan laatua erityisesti toiminnan vaikuttaessa ympäristöön sekä Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin Asiakkaiden kokemaan toiminnan laatuun. Merkittävimpien kumppaneiden säännöllisin toimittaja-auditoinnein varmistetaan kumppaneiden vastuullinen toiminta.

Asiakkaan kokeman toiminnan laatu on toimintamme keskiössä. Toiminnan laadun kriittisinä menestystekijöinä ovat ammattitaitoinen henkilökunta, hyvä asiakaskokemus sekä kontrolloitu yhteistyökumppaniverkosto. Kriittiset menestystekijät toimivat myös laatutoiminnan tavoitteiden perustana. Tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa johdonkatselmuksilla, asiakaskokemuksen, kumppanuustoiminnan aktiivisella seurannalla sekä henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymisen seurannalla. Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan henkilökunnalle, viranomaisille sekä muille sidosryhmille vuosittain. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus vuosittain arvioi ympäristö- ja laatupolitiikan ajantasaisuuden sekä seuraa ympäristö-ja laatupolitiikan toteutumista.