Ympäristö ja laatu

Ympäristö ja laatu

Neve kantaa vastuun ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta.

Arktinen ja herkkä, puhdas ympäristö on meille mittaamattoman arvokas asia. Haluamme toimia sitä kunnioittaen ja siitä huolta pitäen. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Olemme kaikessa toiminnassamme tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannetaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään ympäristön pilaantumista.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy - HSEQ-politiikka

Energian, veden, polttoaineiden, tuhkalannoitteiden ja tietoliikenneverkkojen tuotannossa ja jakelussa, jäte- ja hulevesien käsittelyssä sekä infrarakentamisessa on otettava huomioon sekä omien että ulkopuolisten työntekijöiden työturvallisuus, työn laatu sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus ja Napapiirin Energia ja Vesi -konserni kiinnittää eritystä huomiota turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen kaikessa toiminnassa ehkäistäkseen työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä. Erityinen painoarvo on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, ja toimintaan liittyvät ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusriskit arvioidaan, ja vaaratekijät poistetaan ennen töiden aloittamista. Jokaisella työntekijällä on oikeus keskeyttää työ, josta voi aiheutua välitöntä tai vakavaa vaaraa itselleen tai ulkopuolisille henkilöille. Johdonmukaisesti toimien ja yhdenmukaisin viestein jokainen vahvistaa työturvallisuuskulttuuria.

Toiminnan kaikkia osa-alueita kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein minimoimalla toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, pienentämällä työturvallisuusriskejä sekä seuraamalla palveluiden laatua. Toimimalla kiertotalouden periaatteiden mukaisesti pyrimme pitämään materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään, edistämään neitseellisen materiaalin korvaamista ja vähentämään toiminnasta syntyvää ympäristökuormitusta. Toiminnan energiatehokkuutta parannetaan säännöllisillä energiakatselmuksilla.

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 ja OHSAS 18001 -standardit muodostavat puitteet ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuusasioiden järjestelmälliselle johtamiselle ja kehittämiselle. Toimintaamme koskeva lainsäädäntö ja vaatimukset asettavat minimitason ympäristö-, laatu sekä työterveys- ja turvallisuusasioiden vastuulliselle hoitamiselle. Prosessivastaavista koostuva ESQ-tiimi koordinoi konsernin ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien johtamista vuosikellon mukaisesti neljännesvuosittain ja ESQ-tiimissä käsitellyt asiat viedään Johdon katselmukseen. Työntekijöiden edustajat kuulevat henkilöstöä johtamisjärjestelmiin liittyvissä asioissa, ja tuovat ne esille ESQ-tiimin palavereissa.

Konsernin CG-ohjeistus asettaa raamit yrityksen toiminnalle ja toiminnan laadulle asetetaan kehittämistä tukevia mittareita. Asiakkaan kokeman palvelun laatu on toimintamme keskiössä ja kehitämme tuotteita sekä liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti. Toiminnan laadun kriittisinä menestystekijöinä ovat ammattitaitoinen henkilökunta, hyvä asiakaskokemus sekä kontrolloitu yhteistyökumppaniverkosto.

Toiminnan vastuu ulottuu myös tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan. Verkostoituneessa toimintamallissa Napapiirin Energia ja Vesi -konserni seuraa aktiivisesti myös palveluntarjoajien toiminnan laatua erityisesti toiminnan vaikuttaessa ympäristöön, työturvallisuuteen sekä asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Merkittävimpien kumppaneiden vastuullinen toiminta varmistetaan säännöllisin toimittaja-auditoinnein.

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin johto on sitoutunut ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Hallitus arvioi vuosittain ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikan ajantasaisuuden sekä seuraa politiikan toteutumista.