Työterveys ja turvallisuus

Työterveys ja turvallisuus

Työterveys ja turvallisuus Nevessä

HSEQ-politiikka kuvaa periaatteet, joilla varmistetaan, ettei konsernin oman henkilöstön tai palveluita tarjoavien yritysten henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tila työstä johtuvista syistä heikkene. Työterveys- ja turvallisuustoiminnalla (TTT-toiminnalla) luodaan puitteet terveelliseen ja turvalliseen työyhteisöön, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit poistetaan tai minimoidaan.

HSEQ-politiikka ja sertifikaatti

Hallitus hyväksyy HSEQ-politiikan ja Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin johto ja henkilöstö sitoutuvat työterveys- ja turvallisuustoiminnan kehittämiseen. TTT-toiminnassa noudatetaan lainsäädännön mukaisia vaatimuksia, työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, työohjeita ja sovittuja menettelytapoja.

Erityinen painoarvo on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Turvallisuus perustuu riskien ja vaaran arviointiin sekä hallintaan ja henkilöstön aktiiviseen turvallisuushavainnointiin. Tavoitteena on nolla työtapaturmaa koko Neve-konsernissa. Turvallinen työympäristö on jokaisen henkilöstön jäsenen oikeus. Perehdytys ja opastus korostavat jokaisen velvollisuutta huolehtia niin omassa työssä kuin työyhteisössä laajemminkin turvallisesta työympäristöstä sekä työturvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Asianmukaisten apuvälineiden ja laitteiden sekä henkilökohtaisten suojainten käyttö varmistavat turvallisen toiminnan. Oikeanlaiset työtavat edesauttavat turvallisen työympäristön syntyä. TTT-toimintaa parannetaan jatkuvasti sisäisten arviointien, työpaikkaselvitysten, tapaturma- ja läheltä piti -tapausten seurannan, analysoinnin ja korjaavien toimenpiteiden, sekä muiden palautteiden perusteella. Kouluttautuminen, vuorovaikutus ja viestintä työnantajan ja henkilöstön välillä sekä riittävä dokumentaatio saavat aikaan turvallisemman työympäristön.

TTT-toiminnan tavoitteet ja jatkuvan parantamisen kohteet

Työturvallisuuden  ja  -toiminnan  kehittämishankkeiden  tarkoituksena  on  kehittää  Napapiirin  Energia  ja  Vesi -konsernin työturvallisuus asetetulle tavoitetasolle. Eri yksiköitä ja ryhmiä kannustetaan kehittämään työterveys- ja turvallisuustoimintaansa yhdessä esimiehensä kanssa. Tavoitteena on tapaturmattomuus sekä  toimintamalli,   jossa työturvallisuus on aidosti osana arkipäivän johtamista ja käytännön toimintaa. TTT-toiminta on yhteinen asia ja   edellyttää kaikkien toimia. Esimiehet noudattavat yhtenäistä, yritysjohdon tukemaa jämäkkää linjaa.

Tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen jatkuva parantaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä eteenpäin, jotta vaaratekijät voidaan poistaa ja riskejä pienentää. Neve konsernissa tehdään riskinarviointeja säännöllisesti, joiden perusteella työturvallisuutta kehitetään systemaattisesti mm. kohde-, työtehtävä-, prosessi- ja liiketoimintatasolla. Riskinarviointien toimenpiteiden toteutumista seurataan Priima-järjestelmässä. Turvallisuuteen liittyvistä asioista viestitään koko henkilöstölle kuukausittaisilla ESQ-raporteilla.

Työturvallisuuteen, ympäristöön, laatuun ja tietoturvaan liittyvät havainnot kirjataan Priima-järjestelmään, jossa ne vastuutetaan ja aikataulutetaan. Toimenpiteiden toteutumista seurataan eri yksiköissä, ESQ-tiimissä, Johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa sekä henkilöstötoimikunnassa. Neve konsernissa sama turvallisuustaso koskee niin omaa henkilöstöä, kuin urakoitsijoita ja kumppaneita sekä muita kohteissa käyviä henkilöitä. Turvallisuus- ja ympäristöoppaaseen on kirjattu vähimmäisvaatimukset turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioimiselle Neven kohteissa ja työmailla toimittaessa. Ulkopuolisille urakoitsijoille, kumppaneille ja sopimustoimittajille voidaan määrätä sanktioita ohjeiden laiminlyönnistä laiminlyönnin vakavuuden perusteella.

Lyhyen aikavälin tavoitteita, vuosi 2022

Laaja konserni ja useat eri toimialat luovat haasteita turvallisuuskäytäntöjen yhtenäistämiseen. Konsernille on luotava selkeät ja yhtenäiset toimintamallit turvallisuuskäyttäytymisen osalta tulevien vuosien aikana. Myös urakoitsijoiden työturvallisuus on otettava huomioon entistä paremmin.

Vuoden 2022 tavoitteet

  • Nolla tapaturmaa koko konsernin osalta
  • Alueturvallisuuden parantaminen ja yhtenäistäminen konsernissa

Mittareiden toteutumista raportoidaan säännöllisesti, myös Neven hallitukselle. Koulutussuunnitelmassa työturvallisuus on luokiteltu   painopisteeksi koko konsernissa. Esimiehille työsuojelun peruskurssin käyminen on lähes välttämätöntä ammatillisten työturvallisuuskoulutusten lisäksi ja rinnalla. Sisäisiä auditointeja toteutetaan auditointiohjelman mukaisesti. Turvallisuusraportointia kehitetään jatkuvasti, ja joka kuukauden alussa julkaistaan henkilöstölle intranetissä ESQ-raportti.