Päästöt

Jätevesi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on neljä ympäristöluvallista jätevedenpuhdistamoa Rovaniemen alueella. Suurin puhdistamoista on Alakorkalon jätevedenpuhdistamo, jonne johdetaan suurin osa Rovaniemen alueen jätevesistä. Muita ympäristöluvallisia jätevedenpuhdistamoita ovat Muurolan, Vaattungin ja Vanttauskosken jätevedenpuhdistamot. Ympäristöluvallisilla puhdistamoilla käsitellään yli 99 % Rovaniemen alueen jätevesistä.

Ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden lisäksi Rovaniemellä on kahdeksan omavalvontaista jätevedenpuhdistamoa.

Päästöt veteen vuonna 2020

Jätevesipuhdistamojen päästöt vesistöihin vuonna 2020.

Energiantuotanto

Suurin osa Rovaniemen alueen kaukolämmöstä tuotetaan Suosiolan voimalaitoksessa, jossa on käytössä kaukolämpöä ja sähköä tuottava voimakattila (120 MW), ja kaukolämpöä tuottava vesikattila (40 MW). Voima- ja vesikattilassa polttoaineena käytetään puuta ja jatkuvasti vähenevissä määrin turvetta. Kattiloilla on käytössä savukaasupesuri, joka ottaa lämmön talteen piippuun johdettavista savukaasuista. Suosiolassa on myös öljykattila (50 MW), jota käytetään vain mahdollisten häiriötilanteiden aikana.

Suosiolan lisäksi Rovaniemen alueella on 10 pienempää lämpökeskusta, joita käytetään kylmimpinä ajanjaksoina turvaamaan kaukolämmön riittävyys. NEVE:llä on lämpökeskuksia myös muualla Lapin alueella, Savukoskella, Ylläksellä ja Kolarissa, joita käytetään paikallisesti alueiden lämmitykseen.

ilmapäästöt suosiolasta 2020

Suosiolan päästöt vuosilta 2010 – 2020.  Hiilidioksidipäästöt pienenivät merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, mitä selittää puuperäisten polttoaineiden osuuden kasvattaminen poltossa ja turpeen polton vähentäminen. Myös tuotantotason laskulla on vaikutusta päästötason laskuun.

Koko Neve konsernin päästöt

Ilmaan johdetut päästöt konsernin kaikkien laitosten osalta (sisältää kantaverkon ja erillisverkot). Myös konsernitasolla on selkeästi nähtävissä hiilidioksidipäästöjen merkittävä lasku.

Ominaispäästökerroin

Hiilidioksidin ominaispäästöt 2020

Ominaispäästökertoimet sähköntuotannon ja kaukolämmöntuotannon osalta eri polttoaineilla vuosina 2018 – 2020. Ominaispäästökerroin kuvaa tuotettua energiayksikköä kohdin aiheutunutta hiilidioksidin päästömäärää. Ominaispäästöt pienenivät merkittävästi, johtuen turpeen polton vähentämisestä ja siirtymisestä enemmän biopolttoaineisiin.