Ympäristötavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2019

1. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen

 • Vähennetään rikki-, hiukkas-, typpi- ja HCl-päästöjä sekä vähennetään öljyn käyttöä
 • Korvataan polttoaineita savukaasupesurilla
 • Lisätään kotimaisten polttoaineiden käyttöä

2. Puhtaan veden ja jäteveden käsittelyn päästöjen vähentäminen

 • Vähennetään pumpatun veden vuotovesien osuutta
 • Liitetään jätevesipumppaamoita kaukovalvontaan
 • Parannetaan Alakorkalon jätevedenpuhdistamon kiekkosuodatuksen fosforinpoisto 95%:n
 • Laaditaan ja päivitetään teollisuusjätevesisopimukset
 • Laaditaan pienpuhdistamoiden kehittämissuunnitelma
 • Tehdään Lapinrinteen ja Korkalovaaran vuotovesiselvityksen mukaiset toimenpiteet ja kartoitetaan uusia alueita vuotovesien osalta
 • Käynnistetään puhtaanveden radonkohteiden toimenpiteet
 • Lietteenolttolaitos toimii häiriöttömästi 3 kk ajan
 • Parannetaan  vedenottamoiden automaatiota

3. Polttoaineen hankinnan ympäristövaikutukset huomioiminen

 • Toteutetaan Aitamaantaussuon uuden ympäristölupapäätöksen mukaiset toimenpiteet

4. Kuljetusten päästöjen vähentäminen

 • Lisätään sähköajoneuvojen latauspisteiden lukumäärää
 • Hankitaan yhteiskäyttöauto
 • Vähennetään lietekuljetusten hajupäästöjä
 • Vähennetään liikenteen päästöjä konsernissa

5. Maakaivuun ympäristövaikutusten huomioiminen

 • Tehdään työmaa-auditoinnit
 • Otetaan ympäristöohjeisto käyttöön kaikissa liiketoiminnoissa
 • Vähennetään ympäristövaikutuksia ja investointikustannuksia yhteisrakentamisella

6. Toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen ja hyötykäyttö

 • Kasvatetaan tuhkalannoitteiden myyntiä
 • Kasvatetaan tuhkan muuta hyötykäyttöä
 • Maisemoidaan aumakompostointialue
 • Rekisteröidään lietteenpolttolaitoksen tuhkat Ruokavirastoon.

7. Uusiutuvan energiankäytön lisääminen

 • Suunnitellaan uusiutuvan hajautetun energiantuotannon pilottikohde
 • Vähennetään Alakorkalon jätevedenpuhdistamon öljynkäyttöä tulevilla investoinneilla

8. Toiminnan omakäyttöenergian ja energiatehokkuuden parantaminen

 • Laaditaan projektisuunnitelma Suosiolan sisäisen vesikierron parantamiseksi ja toteutetaan suunnitelman mukaiset toimenpiteet.
 • Hankitaan sähkövarasto

9. Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden edistäminen

 • Tuetaan Rovaniemen kaupunkia kiertotalouden mukaisessa toiminnassa sekä sen raportoinnissa
 • Hyödynnetään ympäristödataa digitaalisen raportoinnin kehittämisessä
 • Aloitetaan Kiertotalouspuiston esiselvitystyöt

Vuosittaiset ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden toteumat