Ympäristötavoitteet

Ympäristönäkökohdat ja -tavoitteet

1. Päästöt ilmaan, veteen ja maaperään

Ilmapäästöjen vähentäminen

 • Energiantuotannon typenoksidipäästöjen vähentäminen lisäämällä SNCR-laitteisto voimakattilaan, jotta päästään BAT-asiakirjan mukaisiin raja-arvoihin.
 • Sähköajoneuvojen latauspisteiden lisääminen
 • Työajojen päästöjen vähentäminen ja käytön edistäminen
 • Jäteveden siirtolinjan hajuongelman ratkaisemiseen liittyvät tekniset toimenpiteet

Vesistöpäästöjen vähentäminen

 • Kiekkosuodatuksen muutokset
 • Teollisuusjätevesisopimusten päivitys ja laatiminen
 • Aitamaantaussuon vesienkäsittely uuden ympäristölupapäätöksen mukaista.
 • Ensimmäinen pienpuhdistamo saneerattu kehittämissuunnitelman mukaan.

Maaperään kohdistuvien päästöjen estäminen

 • Ympäristö- ja turvallisuusoppaan perehdytyskäytäntöjen selkeyttäminen, urakoitsijat ja Neve sisäinen
 • Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan

2. Fossiiliset polttoaineet

Uusiutuvan energian käytön edistäminen

 • Uusiutuvan hajautetun energiantuotannon toimittaminen asiakkaille
 • Testataan kiinteän polttoaineen kattiloita kierrätyspuulla ja valmistaudutaan turpeen käytön vähentämiseen
 • Energian, sähkön, veden ja polttoaineiden kulutustietojen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön koko konsernissa
 • Sähkövaraston hankinta/toimittaminen

3. Energiankulutus

Energiatehokkuuden parantaminen

 • Yhteiskäyttöauton käyttöaste yli 50 %
 • Pumpatun veden vuotovesien osuuden vähentäminen
 • Sähkövaraston hankinta/toimittaminen

4. Jätteet

Kiertotalouden edistäminen toiminnassa ja toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen

 • Kiertotalouspuiston esiselvityksen toimenpiteiden toteutus käynnissä
 • Lietteenpolttolaitos teollisessa käytössä
 • Energiantuotannon tuhkan hyötykäyttö lannoitteena, tavoite 70 % lentotuhkasta rakeeksi
 • Energiantuotannon tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen, rakeistamaton tuhka hyödynnetään kokonaan
 • Lietteenpolttolaitoksen tuhkien rekisteröinti Ruokavirastoon tehty

Vuosittaiset ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden toteumat