Ympäristötavoitteet

Ympäristönäkökohdat ja -tavoitteet 2021

1. Päästöt ilmaan, veteen ja maaperään

Ilmapäästöjen vähentäminen

 • Energiantuotannon typenoksidipäästöjen vähentäminen
 • Sähköisen liikenteen latauspisteiden lisääminen
 • Työajojen päästöjen vähentäminen

Vesistöpäästöjen vähentäminen

 • Pienpuhdistamojen toiminnan parantaminen
 • Suosiolan lämmön- ja sähköntuotannon vedenkäytön vähentäminen prosessivettä kierrättämällä

Maaperään kohdistuvien päästöjen estäminen

 • Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan

2. Fossiiliset polttoaineet

Uusiutuvan energian käytön edistäminen

 • Uusiutuvan hajautetun energiantuotannon toimittaminen asiakkaille
 • Turpeenkäytön vähentäminen. Turpeen osuus 20% kokonaispolttoaineen käytöstä.
 • Kierrätyspuun käyttäminen Suosiolan kiinteän polttoaineen kattilassa
 • Vihreä Lähilämpö tuotteistettu ja myynnissä asiakkaille

3. Energiankulutus

Energiatehokkuuden parantaminen

 • Yhteiskäyttöautoja käytössä vähintään kolme ja käyttöaste yli 50 %
 • Pumpatun veden vuotovesien osuuden vähentäminen
 • Hankitaan 1-5 sähkövarastoa

4. Jätteet

Kiertotalouden edistäminen toiminnassa ja toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen

 • Kiertotalouspuiston esiselvityksen toimenpiteiden toteutus käynnissä
 • Lietteenpolttolaitos teollisessa käytössä
 • Energiantuotannon tuhkan hyötykäyttö lannoitteena, tavoite 70 % lentotuhkasta rakeeksi
 • Energiantuotannon tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen, rakeistamaton tuhka hyödynnetään kokonaan
 • Materiaalitorin käyttöönoton selvittäminen