Varaudu kevättulviin

Lato saarroksissa tulvan keskellä

Tämän hetken ennusteen mukaan tulvahuipun arvioidaan ajoittuvan Rovaniemen alueelle kesäkuun alun ja puolivälin paikkeille. Tulvan on ennustettu olevan toistuvuudeltaan noin kerran 50 vuodessa toistuva tulva. Tulvan suuruuteen vaikuttaa Ounasjoen ja Kemijoen tulvahuippujen ajoittuminen Rovaniemelle. Mikäli molempien suurten jokien virtaamat ovat yhtä aikaa korkealla, on riski isoille tulvavahingoille olemassa.

Miten tulva vaikuttaa Neven palveluihin?

Myös Neve on osaltaan varautunut kevättulviin ja tehnyt tarvittavia toimenpiteitä tulvariskikohteisiin. Tulva ei tämän hetken ennusteen mukaan vaikuta talousveden, kaukolämmön tai sähkön jakeluun, eikä myöskään valokuituverkon toimintaan. Tulvan vaikutus Rovaniemen Verkon toimintaan on vähäinen. Joitain jakokaappeja voi jäädä tulvaveden alle, mutta ne toimivat edelleen. Ne eivät myöskään aiheuta normaalia suurempaa sähköiskun vaaraa ihmisille, sillä makea vesi johtaa sähköä huonosti. Tarpeetonta oleskelua tulvan alle jääneiden jakokaappien läheisyydessä tulee kuitenkin välttää.

Suurimmat haasteet tulva tuo jäteveden käsittelylle. Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle tulevat vesimäärät voivat nousta niin korkeiksi, että osa vesistä voidaan joutua ohittamaan esikäsittelyn jälkeen. Osa jätevesipumppaamoista voi mennäylivuotoon tulvaveden päästessä jätevesiverkostoon. Tällöin pumppaamoiden kautta kulkeva jätevesi joudutaan ohjaamaan joen pääuomaan. Jokeen päätyvät jätevesimäärät jäävät joka tapauksessa pieniksi kokonaisvirtaaman nähden ja laimenevat nopeasti, joten joen saastumisesta ei ole ylivuototapauksissa ole vaaraa. Asiakkaiden viemärit ovat käytössä ylivuodosta huolimatta normaaliin tapaan. Esimerkiksi WC:tä voi käyttää, ellei toisin tiedoteta.

Miten varaudun tulvaan ja suojaan omaisuuteni?

Neven palveluihin liittyen kiinteistön omistajan kannattaa tarkastaa padotusventtiilin toiminta ennen tulvia, jotta vesi ei pääse kiinteistön sisään vikaantuneen padotusventtiilin kautta. Padotusventtiiiin toiminta ja sen huoltaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Tietoa padotusventtiilin toiminnasta ja huoltamisesta löytyy osoitteesta https://www.neve.fi/padotusventtiili.  Viemäröinnin padotuskorkeudestaan epävarman kiinteistönomistajan kannattaakin kääntyä yksityisen LVI-suunnittelijan puoleen viemäritulvan riskien kartoittamiseksi. Padotusventtiilin toiminnan tarkastamisesta apua saa putkiliikkeiltä.

Viranomaiset ovat tiivistäneet yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja julkaisseet varautumisohjeita kansalaisille. Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan kaikkia yksittäisiä kiinteistöjä samanaikaisesti.

Lapin pelastuslaitos on yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa laatinut ohjevideon omatoimisesta suojaamisesta, video löytyy täältä. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy lisäksi osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Lisäksi Lapin ELY-keskuksen laatima "Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen" on saatavilla sähköisesti.


Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin tulvasivut

Kaupungin Tulvapuhelin: 0800 132 211

Lapin pelastuslaitoksen Lapin tulvasivut 2020 -sivut

Lapin Pelastuslaitoksen Tulvainfo (koko Lappi): 040 126 4030

Rovakairan varautuminen tulviin


Tulvatilanteen seuranta

Tulvaennuste: www.tulvakeskus.fi 

Tulvakartat: www.ymparisto.fi/tulvakartat

ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedotteet

Lapin ELY-keskuksen tiedotteet ja ELY-keskusten yhteinen tulvasivu

Tulvakeskuksen tiedotteet